top of page
Algemene voorwaarden de Lorijn | zadels

 

artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Lorijn | zadels , hierna te noemen de Lorijn | zadels en een Klant waarop de Lorijn | zadels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Lorijn | zadels, voor de uitvoering waarvan door de Lorijn | zadels derden dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. de Lorijn | zadels en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. Indien de Lorijn | zadels niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Lorijn | zadels in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van de Lorijn | zadels zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.de Lorijn | zadels kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in- en exclusief BTW.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Lorijn | zadels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Lorijn | zadels anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Lorijn | zadels niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

1. De overeenkomst tussen de Lorijn | zadels en Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant de Lorijn | zadels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. de Lorijn | zadels dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3. Indien de Lorijn | zadels gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan de Lorijn | zadels ter beschikking heeft gesteld. de Lorijn | zadels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

4. de Lorijn | zadels heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5. Levering geschiedt af bedrijf van de Lorijn | zadels. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de Lorijn | zadels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan. 

6. de Lorijn | zadels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Lorijn | zadels de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. de Lorijn | zadels zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Lorijn | zadels gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Lorijn | zadels bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de Lorijn | zadels op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Lorijn | zadels een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

10. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Lorijn | zadels gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Lorijn | zadels daardoor direct of indirect ontstaan. 

11. Indien de Lorijn | zadels bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs of honorarium overeenkomt, dan is de Lorijn | zadels onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs of honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Lorijn | zadels toekomende bevoegdheid of een op de Lorijn | zadels rustende verplichting ingevolge de wet; - in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Lorijn | zadels alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. de Lorijn | zadels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

- de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

- na het sluiten van de overeenkomst de Lorijn | zadels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; 

- de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

- indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van de Lorijn | zadels kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Lorijn | zadels gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; 

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Lorijn | zadels kan worden gevergd. 

2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Lorijn | zadels gerechtigd tot vergoeding van de schade, 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Lorijn | zadels op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Lorijn | zadels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Indien de Lorijn | zadels op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofd van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Lorijn | zadels, zal de Lorijn | zadels in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Lorijn | zadels is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. de Lorijn | zadels zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Lorijn | zadels genoemde termijn te voldoen, tenzij de Lorijn | zadels anders aangeeft. 

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Lorijn | zadels vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Lorijn | zadels op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. 

 

 

artikel 5. Overmacht 

1. de Lorijn | zadels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Lorijn | zadels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Lorijn | zadels niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Lorijn | zadels of van derden daaronder begrepen. de Lorijn | zadels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Lorijn | zadels zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. de Lorijn | zadels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voorzoveel de Lorijn | zadels ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Lorijn | zadels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

 

6. Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door de Lorijn | zadels aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Lorijn | zadels aangegeven. de Lorijn | zadels is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenverkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. de Lorijn | zadels heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

4. de Lorijn | zadels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. de Lorijn | zadels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de Lorijn | zadels echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door de Lorijn | zadels in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Lorijn | zadels totdat de Klant alle verplichtingen uit de met de Lorijn | zadels gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. Door de Lorijn | zadels geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Lorijn | zadels veilig te stellen. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om de Lorijn | zadels daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Lorijn | zadels ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Lorijn | zadels gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens de Lorijn | zadels bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6. Voor het geval de Lorijn | zadels zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Lorijn | zadels en door de Lorijn | zadels aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Lorijn | zadels zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

 

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames 

1. De door de Lorijn | zadels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. de Lorijn | zadels kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 

2. De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Lorijn | zadels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De verantwoording voor zaken die door derden zijn geproduceerd ligt dan ook volledig bij de producent. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden. 

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Lorijn | zadels, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of gevolg is van omstandigheden waar de Lorijn | zadels geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijv. doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetre ende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan de Lorijn | zadels te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Lorijn | zadels in staat is adequaat te reageren. De Klant dient de Lorijn | zadels in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Lorijn | zadels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van de Lorijn | zadels, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangende zaak aan de Lorijn | zadels te retourneren en de eigendom daarover aan de Lorijn | zadels te verschaffen, tenzij de Lorijn | zadels anders aangeeft. 

8. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Lorijn | zadels daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. 

 

artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. Indien de Lorijn | zadels aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. de Lorijn | zadels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Lorijn | zadels is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. de Lorijn | zadels is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Lorijn | zadels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Lorijn | zadels toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 

5. de Lorijn | zadels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan involge artikel 7:24 lid 2 BW. 6. Indien de Lorijn | zadels aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Lorijn | zadels beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. De aansprakelijkheid van de Lorijn | zadels is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Lorijn | zadels of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

 

artikel 10. Verjaringstermijn 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Lorijn | zadels en de door de Lorijn | zadels bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

2. Het bepaalde in lid 1. is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant de Lorijn | zadels van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 

 

artikel 11. Risico-overgang 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht. 

 

artikel 12. Vrijwaring 

1. De Klant vrijwaart de Lorijn | zadels voor eventuele aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Lorijn | zadels toerekenbaar is. 

2. Indien de Lorijn | zadels uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden de Lorijn | zadels zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Lorijn | zadels, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Lorijn | zadels en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. 

 

artikel 13. Intellectuele eigendom 

1. de Lorijn | zadels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. de Lorijn | zadels heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Lorijn | zadels partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

artikel 15. Internetsite(s) de Lorijn | zadels

1. de Lorijn | zadels streeft er naar dat informatie op zijn website(s) correct en actueel is. 

2. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. 

3. de Lorijn | zadels heeft geen controle over de site(s) van derden waarnaar de Lorijn | zadels site(s) verwijzen. de Lorijn | zadels accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site(s). 

4. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van de Lorijn | zadels site(s) mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lorijn | zadels, worden vermenigvuldigt en/of openbaar gemaakt worden en/of gebruikt worden in enige vorm of op enige wijze dan ook. 

 

artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Lorijn | zadels. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer de Lorijn | zadels

 

Disclaimer

de Lorijn | zadels (KvK: 88960749) verleent u toegang tot haar website en haar dienstverlening. de Lorijn | zadels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

de Lorijn | zadels spant zich in om haar website zo actueel als mogelijk te houden en aan te vullen indien noodzakelijk. Ondanks deze inspanning kan het zijn dat de website onjuistheden of onvolledigheden bevat. Op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen ook wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Lorijn | zadels. Voor prijzen en andere informatie over producten die via deze website verkrijgbaar zijn geldt een voorbehoud van programmeer- of typefouten. U kunt op basis van deze fouten geen overeenkomst met de Lorijn | zadels claimen. Voor op de website genoemde hyperlinks of andere verwijzingen kan nimmer aansprakelijkheid zijdens de Lorijn | zadels bestaan. de Lorijn | zadels zal dan ook nooit aansprakelijkheid daaromtrent aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom zijn en blijven te allen tijde bij de Lorijn | zadels. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de (les)materialen van de Lorijn | zadels zonder schriftelijke toestemming van de Lorijn | zadels is niet toegestaan.

Overig

Deze disclaimer kan wijzigen, raadpleeg regelmatig deze website om op de hoogte te zijn van de meest actuele stand van zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring de Lorijn | zadels

 

Privacy verklaring

de Lorijn | zadels, gevestigd te 5616JH Eindhoven aan Pastoor van Griensvenpad 23 verwerkt uw persoonsgegevens en neemt daarbij uw privacy serieus. Hieronder legt de Lorijn | zadels uit op welke wijze zij uw privacy waarborgt.

 1.     1.Privacy

   1. de Lorijn | zadels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de website en diensten.

   2.     ii. de Lorijn | zadels doet heel erg zijn best om de gegevens die u aan de Lorijn | zadels hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die de Lorijn | zadels verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

   3.     iii. In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is de Lorijn | zadels een zo genaamde: verantwoordelijke.

 

 1.     2.Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  1.     a.De volgende persoonsgegevens verwerkt de Lorijn | zadels;

   1. Voor- en achternaam

   2.     ii.Adresgegevens

   3.     iii.Telefoonnummer

   4.     iv.E-mailadres

   5.     v.Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

   6.     vi.Locatiegegevens

   7.     vii.Gegevens over uw activiteiten op onze website

   8.     viii.IP-adres

   9.     ix.Internetbrowser en apparaat type

 2.     3.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  1.     a.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

  2.     b.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via semdelorijn@icloud.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 3.     4.Waarom we gegevens nodig hebben

  1.     a. de Lorijn | zadels verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

   1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

   2.     ii.U desgevraagd informatie toe te sturen;

   3.     iii.U onze nieuwsbrief kunnen toesturen en tot slot;

   4.     iv.Analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

 4.     5.Hoe lang we gegevens bewaren

  1.     a.  de Lorijn | zadels zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 2 jaar na het laatste contact of evenzoveel langer als instanties zoals onder andere, maar niet uitsluitend de Belastingdienst deze gegevens noodzakelijk acht.

 5.     6.Delen met anderen

  1.     a. Geen verkoop!

   1. de Lorijn | zadels verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   2.     ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de Lorijn | zadels blijft verantwoordelijk.

 6.     7.In kaart brengen websitebezoek

  1.     a.  de Lorijn | zadels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 7.     8.Google Analytics

  1.     a.Google

   1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

   2.     ii.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. de Lorijn | zadels heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  2.     b.Anonimiseren

   1. de Lorijn | zadels heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

 8.     9.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  1.     a.U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar semdelorijn@icloud.com. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dit kan bijvoorbeeld met een app van de rijksoverheid. de Lorijn | zadels zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.delorijnzadels.nl  Telefoonnummer: 0621659010.

 9.     10.Beveiliging

  1.     a.  de Lorijn | zadels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via semdelorijn@icloud.com

bottom of page